Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu mpzp rejonu skrzyżowania ulic Królewieckiej i Marymonckiej w Elblągu

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1073) oraz Uchwały Rady Miejskiej Nr XXIV/460/2017 z dnia 16 lutego 2017 roku w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany planu,  zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu skrzyżowania ulic Królewieckiej i Marymonckiej w Elblągu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.  

Wyłożenie projektu planu odbędzie się w terminie od dnia 14.12.2017 r. do dnia 18.01.2018 r. na informacyjnej tablicy elektronicznej w siedzibie Urzędu Miejskiego w Elblągu, ul. Łączności 1 – parter, w pn., śr., czw. w godz. od 730 do 1530, wt. w godz. od 730  do 1630, w pt. w godz. od 730 do 1430 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej-Urząd Miasta w Elblągu/Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu odbędzie się w dniu 16.01.2018 r. o godz. 1530  w siedzibie Urzędu Miejskiego w Elblągu, ul. Łączności 1, sala nr 300A.

Zgodnie z art. 18 w/w ustawy każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Elbląg z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 08.02.2018 r.

Jednocześnie, zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1405), obwieszczenie niniejsze stanowi podanie do publicznej wiadomości projektu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa.

Zgodnie z art. 54 ust. 3 w związku z art. 40 cytowanej wyżej ustawy z dnia 3 października 2008 roku uwagi i wnioski do w/w projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone na zasadach określonych w przepisach przywołanej ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, wskazanych w niniejszym obwieszczeniu. 

 

***projekt uchwały (wraz z rysunkiem i uzasadnieniem)***

***prognoza oddziaływania na środowisko wraz z uzasadnieniem***