Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzania zmiany suikzp gminy-miasta Elbląg

              Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1945, z 2019 r. poz. 60, 235, 730,1009) oraz art. 39 ust. 1 w związku z art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2081, z 2019 r. poz. 630) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Elblągu:

uchwały Nr VI/172/2019 z dnia 27 czerwca 2019 r. o przystąpieniu do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy-miasta Elbląg dla terenu przy ulicy Lotniczej,

 uchwały Nr VI/173/2019 z dnia 27 czerwca 2019 r. o przystąpieniu do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy-miasta Elbląg w zakresie koncepcji rozwoju układu komunikacyjnego oraz zasad obsługi komunikacyjnej.

oraz o wszczęciu postępowania związanego z przeprowadzeniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, dotyczącej projektów ww. zmian studium.

Zainteresowani mogą składać wnioski do ww. zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy – miasta Elbląg.

Wnioski należy składać na piśmie w Departamencie Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Elblągu, ul. Łączności 1, 82-300 Elbląg lub przesłać pocztą na podany wyżej adres w terminie do 20 sierpnia 2019 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Zgodnie z art. 39 oraz art. 40 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko uwagi i wnioski można składać w formie pisemnej lub ustnie w siedzibie Urzędu Miasta Elbląg lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym.  

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Prezydent Miasta Elbląg.

 

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Gmina Miasto Elbląg z siedzibą przy ul. Łączności 1, 82-300 Elbląg, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Elbląg.

1. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, kontakt: tel. 55 239 33 28, e-mail: iod@umelblag.pl

2. Dane osobowe przetwarzane są w celu przyjęcia wniosków do zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

3. Dane osobowe mogą być przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

4. Dane osobowe będą przechowywane bezterminowo.

5. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym.

6.  Posiadają Państwo prawo do:

-     dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania,

-       złożenia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.     

   

***uchwała VI/172/2019 o przystąpieniu***

***uchwała VI/173/2019 o przystąpieniu***